International Grandmaster

Egor

Egor Kulikov, Munich, Germany