International Grandmaster

KostasKostil

Kostiantyn Lutsenko, Kyiv, Ukraine
From Kyiv NU