Grandmaster

VladProg

Vladyslav Zavodnyk, Kyiv, Ukraine
From Kyiv NU