Specialist

kandidat

Akzhol Issaliyev, Aktau, Kazakhstan