International Grandmaster

Pointy

Charlotte Pointy, Hangzhou, China